Okrogla miza: združevanje sindikalnih central?

Slovensko sociološko društvo ob svoji 50-letnici in ob prazniku dela vabi na okroglo mizo Združevanje sindikalnih central? ki bo potekala v torek, 5. maja 2015 ob 15:00 na Fakulteti za družbene vede (Velika dvorana). Vabilo, kjer lahko preberete več o okrogli mizi, se nahaja v priponki.

Razpis za evropsko kadrovsko nagrado 2015

Vse člane Slovenske kadrovske zveze z veseljem vabimo, da se udeležijo nagradnega razpisa za evropsko kadrovsko nagrado, ki jo vsake  dve leti podeli EAPM, Evropska kadrovska zveza. Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku se nahaja v priponki, originalno besedilo pa najdete tukaj. Upamo, da se v čimvečjem številu odzovete povabilu, saj se bodo najboljši na evropski ravni lahko brezplačno udeležili evropskega kadrovskega kongresa oktobra 2015 v Valenciji.

Povabilo k sodelovanju v sekcijah SKZ

Spoštovane članice in člani Slovenske kadrovske zveze,

Slovenska kadrovska zveza (SKZ) na državnem nivoju združuje 14 območnih društev za kadrovsko dejavnost, v okviru katerih potekajo številne strokovne aktivnosti, ki prispevajo k uspešnejšemu delu in sodelovanju vseh, ki delujemo na kadrovskem področju.

SKZ organizira in soorganizira osrednje nacionalne dogodke in razprave o širših aktualnih in razvojnih kadrovskih temah.

Po skupni presoji vodstev regionalnih društev in upravnega odbora SKZ ter opravljeni anketi med člani je bilo ugotovljeno, da bi morali vsem članom SKZ omogočiti večje vključevanje in sodelovanje na različnih strokovnih področjih tudi na nacionalni ravni in tako izkoristiti strokovni potencial, ki ga imamo.

Zato je 11. marca 2015 Upravni odbor SKZ sprejel sklep o ustanovitvi strokovnih sekcij, in sicer:

 1. Sekcija za razvoj kadrovske stroke
 2. Sekcija za razvoj kadrov in izobraževanje
 3. Sekcija za delovno pravo
 4. Sekcija za komuniciranje in interno komuniciranje
 5. Sekcija za nagrajevanje in motivacijo
 6. Sekcija za selekcijo in izbor kadrov

Vsak član SKZ se lahko vključil v eno ali več sekcij za katere bo potem prejemal vabila na razprave, ki jih bo organizirala sekcija ter druga strokovna obvestila s tega področja.Sekcije bodo odprt forum, kjer bomo člani razpravljali o različnih strokovnih vprašanjih, dilemah, praksah in si izmenjavali izkušnje. Bolj kot bo tematika zanimiva, več bo tudi udeležencev. Rezultati teh razprav bodo tudi podlaga za obravnavo posameznih strokovnih tem na nacionalnem nivoju v obliki posveta, kadrovskega kongresa ali strokovnega srečanja, prav tako pa tudi za sporočanje stališč SKZ slovenski javnosti o posameznih vprašanjih na kadrovskem področju.

Imenovani so že vodje petih sekciji, ki so opredelili vsebinski okvir delovanja posamezne sekcije, in sicer:

 1. Sekcija za razvoj kadrovske stroke – vodja doc. dr. Andrej Kohont

» Sekcija za razvoj kadrovske stroke bo združevala akademike in praktike na kadrovskem področju.K krepitvi razvoja stroke bomo prispevali s predstavitvami aktualnih domačih in tujih raziskav, prizadevali si bomo za nadaljnjo uveljavitev standardov kadrovske dejavnosti.  Sledili bomo aktivnostim, ki na praktičnem in akademskem področju prispevajo k razvoju stroke in k oblikovanju profesionalne identitete ter skupnosti praks. Strokovni razvoj bomo utemeljevali na temelju kritične distance, sodelovanja s sorodnimi organizacijami, izmenjave znanja in krepitve kompetenc za uspešno opravljanje nalog na vseh ravneh delovanja kadrovskih strokovnjakov, vodij in menedžerjev.«

 1. Sekcija za razvoj kadrov in izobraževanje – vodja Alenka Brod, univ. dipl. soc

»Razvoj in izobraževanje zaposlenih predstavlja gonilo napredka, še vedno pa se soočamo s premalo sredstvi ali manjšo inovativnostjo pri izboru metod in pristopov. Namen sekcije je iskanje in izmenjava dobrih praks na področju razvoja različnih skupin kadrov (mladi, talenti, vodje, operativni kader), promocija in ozaveščanje različnih oblik razvoja (e-učenje, shadowing, mentorstvo, treningi, akcijsko učenje, coaching), snovanje procesov in modelov razvoja kadrov itd.. S predstavljanjem pristopov tako novih kot tradicionalnih, želimo opozoriti na pomen presojanja potenciala, pravočasnega izbora in priprave naslednikov, osvetliti različne možnosti kariernih poti v organizacijah in promovirati koncept vseživljenjskega učenja. Z različnimi aktivnostmi (druženja, objave v medijih, konferencah, obiski in predstavitvami praks) želimo doseči, da kompetence ne bodo zgolj mrtvi modeli, letni pogovori nebodigatreba in vzrok številnih konfliktov, nižanja motivacije in praznih obljub, in zniževali tudi naš občasni odpor do novih oblik (e-učenje, igrifikacija, HR contoling…).

Če se prepoznate kot nekdo, ki se s temi izzivi šele sooča, ali nekdo, ki lahko deli svoje izkušnje ali, če vas to področje zanima, vas vabimo v našo sredimo. Verjamemo, da je potrebno, vemo, da zmoremo in lahko tudi uresničimo.«

 1. Sekcija za delovno pravo – vodja Tatjana Lozar

»Sekcija za delovno pravo bo delovala za uveljavitev in razvoj, uveljavljanje zakonitosti, uveljavitev stroke in prispevala k izmenjavi dobrih praks. Cilj je povečati prepoznavnost SKZ kot sogovornika MDDSZEM, ZRSZ, GZS, ZDS, delovnim sodiščem, delovnim inšpekcijam in gospodarskim subjektom ter drugim odgovornim institucijam, ki lahko vplivajo na sprejem zakonodaje (delovnopravne, pokojninske, družinske, socialne…) in njeno uveljavitev v praksi.

Sekcija bo obravnavala tekoča vprašanja iz prakse, ki se bodo pojavila in nanje ustrezno odgovorila. V primerih nedosledne uporabe zaradi neustreznih rešitev za prakso, bo na ustreznih državnih in gospodarskih organih pridobila odgovore, ki bodo vodili bodisi k ustrezni praksi ali predlogu drugačne ureditve v zakonodaji.

Glavne naloge, ki smo si jih zadali so: pomoč praksi, komentarji na sprejete zakone, komentarji na delovno-pravo in opozarjanje na napačno uporabo zakonodaje v praksi.«

 1. Sekcija za komuniciranje in interno komuniciranje – vodja mag. Marjeta Tič Vesel

»Sekcija za komuniciranje SKZ ima svoje korenine v dogovoru o sodelovanju medSlovenskim društvom za odnose z javnostmi (PRSS) in Slovensko kadrovsko zvezo (SKZ), ki je bil podpisan novembra 2013. To je bil prvi korak k zbliževanju dveh strok (kadrovske in komunikacijske), ki vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij. Predvsem motiv za sodelovanje obeh strok izvira iz področja internega komuniciranja, ki v današnjih razmerah nenehnih sprememb postaja vse bolj pomembni vzvod upravljanja zavzetosti sodelavcev in posredno poslovne uspešnosti organizacij.

V sekcijo za komuniciranje so vabljeni vsi člani SKZ in PRSS, ki so ambasadorji internega komuniciranja in zavzetosti sodelavcev ter hkrati verjamejo, da lahko to zavzetost dosegamo le v partnerstvu obeh strok.«

 1. Sekcija za nagrajevanje in motivacijo – vodja Teja Breznik Alfirev

»Sekcija za nagrajevanje in motiviranje bo sledila osnovnemu poslanstvu, da razišče, razvije in komunicira učinkovitejše in vsakemu podjetju/panogi prilagojene načine vodenja za večjo zavzetost in motiviranost delavcev ter uspešnost organizacij. Glavni cilji sekcije so: razvoj sodobnih praks in kompetenc s področja nagrajevanja in motiviranja (predvsem upravljanju delovne uspešnosti – procesi ciljnega vodenja, izgradnja in implementacija plačnih modelov ter drugih orodij nagrajevanja, razvoju podporne organizacijske kulture, uporabo različnih orodij za vodenje, prilagojenih posameznikom in skupinam). Izvedba raziskav s področja plačnih modelov, upravljanja delovne uspešnosti in učinkovitosti ter oblikovanje smernic in aktivno komuniciranju teh smernic vodstvu in relevantnim organizacijam za oblikovanje in vpeljavo novih pristopov pri načinu vodenja v slovenskih organizacijah.

Prve aktivnosti bodo namenjene oblikovanju poslanstva sekcije, področjem, ki se jim želimo najbolj posvetiti, določitvi vlog članov sekcije ter načinu sodelovanja. Od članov se pričakuje, da odprto delijo svoje prakse, znanje ter izzive, iščejo nove, kreativne načine in poti, kako izboljšati prakse vodenja na področju upravljanja delovne uspešnosti, načinov denarnega in nedenarnega nagrajevanja, vpeljave orodij in metod za prepoznavanje motivacijskih faktorjev ter temu primernega načina vodenja sodelavcev, razvoj vodstva v skladu z novimi modeli vodenja ipd. ter aktivno sodelovanje pri izvedbi dogovorjenih aktivnosti.«

Sekcija za selekcijo in izbor kadrov trenutno še nima vodje in vsebinske opredelitve delovanja. Vas pa vsekakor obvestimo, ko bo s sprejemanjem v svoje vrste pričela tudi ta sekcija.

To pismo – povabilo Vam pošiljamo z željo, da se aktivno vključite v delovanje sekcij. Prosimo vas, da svojo odločitev, kam se želite vključiti, sporočite najkasneje do 20. aprila 2015 na elektronski naslov: sekretar@skz.si

Po zaključku zbiranja prijav bodo vodje sekcij SKZ sklicali prve sestanke sekcij, kjer se bomo skupaj dogovorili o načinu in vsebini dela ter izpostavili najbolj aktualne zadeve o katerih želimo razpravljati, skupaj poiskati rešitve ali katere dobre prakse na posameznih področjih želimo slišati.

Prepričani smo, da bo novi način dela obogatil naše skupno delovanje ter prispeval k temu, da bomo pri svojem delu lahko uspešnejši in strokovno bolj povezani.

 

Lep pozdrav,

 

Rok Zupančič

Predsednik SKZ

Javni natečaj »Vzorni primeri etičnih praks in etičnega vedenja vodij«

Javni natečaj vabi k prijavi vse organizacije, ki si želijo pokazati dobre prakse etičnega ravnanja ali vedenja vodje. Glavni namen natečaja je zbiranje, širjenje in nagrajevanje primerov dobrih praks na področju poslovne etike ter s tem spodbujanje etičnega ravnanja, vedenja in vodenja. Prijavna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi. Izpolnjeno dokumentacijo natisnete, podpišete in preslikano (skenirano) verzijo pošljete po elektronski pošti.

Društvo za poslovno etiko in etično voditeljstvo prijave sprejema do 30. aprila 2015 na elektronski naslov poslovna@poslovna-etika.si.

Več informacij o natečaju najdete na: http://feel-leadership.si/natecaj/

Podelitev priznanj »ETIČNI VODITELJ LETA 2015« bo potekala na konferenci FEEL 2015, ki  bo 10.6.2015 na Brdu pri Kranju. Poleg domačih govorcev bo glavni govorec iz tujine, in sicer dr. Edvard Freeman. Rdeča nit letošnjega dogodka je »ETIČNI VODITELJ«.

Člani DKD imajo 10% popust na kotizacijo pri udeležbi na konferenci FEEL 2015 .

 

Zdravi na kvadrat

Zakon delodajalcem določa obvezne aktivnosti iz načrta promocije zdravja na delovnem mestu. Vendar to še zdaleč ni dovolj za dvig kvalitete zdravja in posledično življenja zaposlenih. Z Dnevom zdravja in športa za gospodarstvo želijo na GZS spodbuditi zavedanje vsakega posameznika o pomembnosti vpliva zdravega življenjskega sloga na njegovo zdravje. Dan zdravja se bo odvijal na svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2015 na stadionu MORS (za poslovno stavbo GZS, Kardeljeva ploščad, Ljubljana) za Bežigradom v Ljubljani. Zaposleni se bodo lahko udeležili številnih brezplačnih aktivnosti, potekale pa bodo: športne aktivnosti s športnimi društvi, test hoje na 2 km, delavnica nordijske hoje in teka, aktivnosti za zdravje: meritve in svetovanja.

Vse aktivnosti bo spremljalo prijetno družabno vzdušje. Vsako uro bodo izžrebali več nagrad za udeležence in podelili posebne nagrade podjetjem z večjim številom udeležencev. Udeleženci iz podjetij se bodo lahko glede na interes vpisali v programe športnih društev.

Da bi se lahko Dneva zdravja in športa udeležilo čim več zaposlenih, vključno z izmenskimi delavci, bodo navedene aktivnosti potekale tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času, od 10h do 18h.

Prijave za podjetja zbirajo do 13. aprila na zdravi2@gzs.si. Prijavnico najdete v priponki. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Alenko Dovč, telefon: 01/5898 401.

PRIJAVNICA NA DAN ZDRAVJA IN ŠPORTA ZA GOSPODARSTVO

E-NOVICE SVETOVNEGA KADROVSKEGA ZDRUŽENJA WFPMA – EAPM, marec 2015

Svetovno kadrovsko združenje WFPMA je pripravilo e-novice, ki tokrat prinašajo najnovejše dogajanje na kadrovskem področju v Evropi. V tokratni številki je objavljen tudi prispevek iz Slovenske kadrovske zveze: “Standardi slovenske kadrovske stroke “, ki ga je pripravila dr. Nada Zupan, vodja projektne skupine za pripravo teh standardov. Standardi so bili sprejeti v juliju 2013 in v obliki brošure natisnjeni konec leta 2013. Novice WFPMA lahko preberete na povezavi Mar 2015-Worldlink.EAPM

Podaljšan rok za prijavo

Spoštovane članice in člani Slovenske kadrovske zveze,

z namenom omogočanja udeležbe pri sofinanciranju mobilnosti v tujino širšemu krogu uporabnikov, smo podaljšali rok za prijavo na razpis v okviru projekta Erasmus+. Pogoji prijave ostajajo enaki, najdete jih na povezavi. Prijavo je potrebno oddati najkasneje do petka, 10. 4. 2015, na elektronski naslov blanka.tacer@skupinaprimera.si.